ตัวอย่างงานวิจัย

ตัวอย่างงานวิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ท่านสามารถเปิดดูงานวิจัยฉบับเต็ม  โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์และความพึงพอใจในการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและ เทคโนโลยีเรื่องธุรกิจในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้แบบ CIPPA กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ กนกพรรณ ภูกองพลอย

 
การพัฒนาชุดสื่อประสมเรื่องการเพาะ เห็ดนางฟ้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อนงค์ โพธิ์แสง
 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์สาระการงาน อาชีพและเทคโนโลยีเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศุภสินี ศรีโพนดวน
 

 การพัฒนาโปรแกรมบทเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการซื้อขายสินค้าด้วย ระบบ ICT ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วันทนา บุตรศรี

 
การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนเรื่องระบบสื่อ สารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สมัย ภูชาบุตร

 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่ม สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการตำข้าวด้วยครกมองด้วยกลุ่ม ร่วมมือแบบ Co-op Co-op ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พยอม รุ่งสุวรรณ
 
 
 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยโครงงานเรื่องงานประดิษฐ์จากใบตาลสาระเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้การ งานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อมรา บุญนำพา
 
 
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นกลุ่มสาระการ เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการปลูกหน่อไม้ฝรั่งอินทรีย์ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สากล รัตนพันธุ์
 

 ผลการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะ กระบวนการทำงานเรื่อง การปลูกไม้ดอกไม้ประดับในภาชนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ แช่ม ศิริมาลา
 
 
ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การผลิตปุ๋ยชีวภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ แหลมทอง ศิริมาลา

 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่อง การเขียนภาพสามมิติ (Pictorial) โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบชี้แนะ (Direct Instruction) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุพรชัย บุญอ่อน
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น ทักษะกระบวนการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการนวดแผนไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วนัสนันท์ ประสันแพงศรี
 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น ทักษะกระบวนการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการ ประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัวชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รัชนีย์ อุตมะ
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น ทักษะกระบวนการเรื่อง การเลี้ยงไก่เนื้อพันธุ์สามสายเลือด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สาคร สะเดา
 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่อง การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุหรือเศษวัสดุเหลือใช้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุนา ดวงวงษา
 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การประดิษฐ์ลายผ้าไหมแพรวาด้วยภูมิปํญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เกศราพร สุวงทา
 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วัชรินทร์ บัวพรหม
 
ผลการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย เรื่องการเขียนแบบภาพ 3 มิติกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ไกรเวทย์ อินธิสาร
 
 
การใช้บทเรียนบนเครือข่ายแบบ Big Six Skills เรื่องข้อมูลสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้สารสนเทศของนัก เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / วิทยานิพนธ์ ของ ปาลิตา บัวสีดำ
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่อง คอมพิวเตอร์พื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถม ศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์กับการเรียนแบบทักษะกระบวนการปฏิบัติ / วิทยานิพนธ์ ของ สุวพรรณ พรหมรับ
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรื่องเทคนิคการส ร้างเว็บเพจกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ระหว่างการสอนบนเว็บแบบการสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเองกับการสอนปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ พรพจน์ แสวงดี
 
 
การพัฒนาบทเรีนออนไลน์แบบเว็บเควสท์ (Web Quest) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการทำปุ๋ยอินทรีย์วิชา เกษตรกรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ปิยะวัฒน์ ถนอมในเมือง
 
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กัญจน์ณภัค พิมพ์อ้น
 
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ เน้นกระบวนการเรียนรู้ของโรเบิร์ต กาเย่ เรื่องการเขียนเว็บเพจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ภัทรพงศ์ คู่กระสังข์
 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องการ ออกแบบผลิตภัณฑ์รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เชาวลิต สาตร์นอก
 
 
การพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์แบบปฏิ สัมพันธ์เรื่องการขยายพันธุ์พืชรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ยุพยงค์ กลั่นประเสริฐ
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครง งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องผลิตภัณฑ์จากรังไหม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พรจิต สุดจริง
 

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครง งานเรื่องการเลี้ยงกบกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถม ศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ประมวล ศรีมา
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / วิทยานิพนธ์ ของ จิราพร ผลสว่าง
 
 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติทางช่าง เรื่อง การเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วีระศักดิ์ แก้วทอง
 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องงานประดิษฐ์ จากเกล็ดปลาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อุไรวรรณ ลครรำ
 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบโครงงานเรื่องโปรแกรมเสนอผลงานกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุพัตรา ภูนาคพันธุ์
 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบโครงงานเรื่องผลิตภัณฑ์จากยางรถยนต์เก่ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จำเริญ ภูสอดศรี
 
 
การพัฒนาหลักสูตรตามภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการประดิษฐ์ขันหมากเบง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดกิจกรรมแบบทักษะกระบวนการ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ธิดารัตน์ นวลมณี
 
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการทำ ไม้กวาดดอกหญ้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ บุญร่วม ตาลจินดา

 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการสอน แบบโครงงานเรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุกรี รุ่งโรจน์
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อาหารพื้นบ้านจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ บำเพ็ญ ทิพย์พิชัย
 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บท เรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องโปรแกรมประมวลผลคำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อภิญญา ประวัตรวโรดม
 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้น ทักษะกระบวนการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการเขียน แบบรูปไอโซเมตริก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ โกศล พิพัฒนโยธะพงศ์
 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องลูกชุบชาววัง / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุธีรา คันศร
 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องงานประดิษฐ์ด้วยการถักโครเชท์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กรรวี ผิวเผือก
 
ผลการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย เรื่องอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อัจฉราวดี ศรีรัตน์
 
 
ผลการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนเรื่อง การสร้างงานด้วยโปรแกรม Microsoft Word ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นงเยาว์ ปีกกลาง
 
 
 ผลการเรียนโดยใช้โปรแกรมบทเรียนเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ประภัสสร วันโพนทอง
 
 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องการทำขนมไทยจากวัตถุดิบในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ยุพา ชาวพงษ์
 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องอินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บเพจ การคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) / วิทยานิพนธ์ ของ พิทักษ์ สวนดี
 
 
การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานโลหะแผ่น ด้วยวิธีการสอนแบบโครงงาน เรื่อง การทำที่ตักขยะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เกียรติศักดิ์ ชื่นเมือง
 
 
การพัฒนาบทเรียนสื่อประสมเรื่องการส ร้างเว็บเพจเบื้องต้นกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุภัทรา ชูสาย
 
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่ม สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องงานธุรกิจชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ณัฐภัสสร ฤทธิ์มนตรี
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยโครง งานเรื่องการประดิษฐ์ของชำร่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ทิฆัมพร ศรีวัฒนพงศ์
 
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น ทักษะกระบวนการ เรื่อง บายศรีปากชาม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ทัศนีย์ หลักเพ็ชร์
 

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น ทักษะกระบวนการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการเพาะเห็ดนางฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชนะ ครึบกระโทก
 
 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการสอนแบบโครงงานเรื่องการออกแบบลายมัดหมี่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ประทิน ยุทธเสรี
 
 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการประกอบอาหารจากหวาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ บุญเรือง จันทานี
 
 
การพัฒนาแผนการเรียนรู้โดยโครง งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการมัดย้อมผ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ธนาภรณ์ พาขุนทด
 
การพัฒนาแผนกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการประดิษฐ์ วัสดุเป็นของประดับตกแต่งชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อัมพร อานุภาพแสนยากร
 
 
การพัฒนาหลักสูตร โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การเลี้ยงจิ้งหรีด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / วิทยานิพนธ์ ของ ดวงจันทร์ ประเสริฐอาษา
 
 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่องการ ตัดเย็บเสื้อพื้นบ้านกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 3 / วิทยานิพนธ์ ของ รำเพย จังอินทร์
 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นการทอผ้าไหมด้วยกี่กระตุก สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ / วิทยานิพนธ์ ของ จรรยา กีรตินิตยา
การสร้างแบบทดสอบวัดทักษะปฏิบัติและ จิตพิสัยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องงานบ้าน งานช่างและงานประดิษฐ์ / วิทยานิพนธ์ ของ นงค์นิตย์ มโนรัตน์
 
การสร้างแบบทดสอบวัดทักษะปฏิบัติสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ / วิทยานิพนธ์ ของ ไพลินรัตน์ ทองสุ
 
การสร้างแบบวัดภาคปฏิบัติกลุ่มสาระการ งานอาชีพและเทคโนโลยีวิชาช่างเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุรชัย สิงห์เผ่น
ชุดสื่อการพัฒนา e-book เรื่องการสอนโดยใช้กิจกรรมแบบโครงงาน สำหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จังหวัดศรีสะเกษ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุปราณี แขมคำ
 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนที่เน้นทักษะ กระบวนการสาระเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่องการใช้ซอฟต์แวร์ประมวลคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศิริกนก สุวรรณธาดา
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนแบบโครงงาน เรื่อง ปุ๋ยชีวภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุรีย์พร บุญสินชัย
 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นเรื่องอาหารพื้นบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เดือนเพ็ญ ทองเชื้อ
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น ทักษะกระบวนการสาระเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่องการใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เชิดเชาว์ ชุมพล
 

ผลการเรียนการสอนบนเว็บตามแนวการสร้าง สรรค์ความรู้ด้วยตนเองเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการเรียนเป็นรายบุคคลกับการเรียนเป็นกลุ่มย่อย / วิทยานิพนธ์ ของ ทองนาค โพธิจักร
 

ผลการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนโดยใช้ การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD และเทคนิค TGT เรื่องเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ช่างไม้ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีเพศต่างกัน / วิทยานิพนธ์ ของ สิริมาศ ราชภักดี
 
ผลการเรียนรู้จากบทเรียนบนเครือข่าย ที่มีรูปแบบต่างกันในรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้นกลุ่มสาระการเรียน รู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความถนัดในการเรียนต่างกัน / วิทยานิพนธ์ ของ นราธิป บุญรมย์
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนโดยใช้บท เรียนบนเครือข่ายของนักเรียนที่ใช้วิธีเรียนแบบร่วมมือกับแบบรายบุคคลเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / วิทยานิพนธ์ ของ นิสิต ประเสริฐศรี

 

การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ โครงงานกับการเรียนตามคู่มือครู / วิทยานิพนธ์ ของ ศรีสมพร จันทะเลิศ

 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้จากบท เรียนคอมพิวเตอร์ที่มีการเสริมแรงด้วยหลักพรีแมคและแบบกำหนดให้ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / วิทยานิพนธ์ ของ สวรรยา จันทร์ศิริไพบูลย์
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้จากบท เรียนบนเครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนัก เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีแผนการเรียนต่างกัน / วิทยานิพนธ์ ของ อรรถสิทธิ์ ปลัดพรหม
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และการคิด วิจารณญาณจากการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระหว่างวิธีการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บและวิธีการเรียนปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ สิริกุล บุญหมั่น
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และเจตคติ ต่อคอมพิวเตอร์ระหว่างนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์กับการเรียน แบบปกติที่เน้นกระบวนการปฏิบัติเรื่องการทำโครงงานโดยใช้โปรแกรมไมโคร ซอฟต์เวิร์ดกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / วิทยานิพนธ์ ของ สุภัทรา เย็นเศรณี
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนเรื่องการแปร รูปผลผลิตทางการเกษตรระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้และ การจัดกิจกรรมการเรียนแบบปกติที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการ คิดวิเคราะห์และเจตคติต่อวิชางานเกษตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / วิทยานิพนธ์ ของ นฤพล จันทู
 
 
การเปรียบเทียบผลของการเรียนด้วยบท เรียนคอมพิวเตอร์เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนตามปกติที่มีต่อผลการ เรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / วิทยานิพนธ์ ของ คมดาว พุทธโคตร
 
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการปลูกพืชไร้ดิน โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน และกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / วิทยานิพนธ์ ของ ศิริบัญชา จันทรโคตร
 
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการปลูกผักสวนครัวกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยกิจกรรมกลุ่มร่วมมือ / วิทยานิพนธ์ ของ พิศวาส วรรณพัฒน์
 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยการสอน แบบโครงงานเรื่องผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ทัศนีย์ อุ่นทานนท์
 
 
 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน เรื่อง การประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ บัวแก้ว มงคลมะไฟ
 
การพัฒนาชุดฝึกทักษะเรื่องการสาน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จรีรัตน์ ชาติสง่า
 
 
การพัฒนาทักษะกระบวนการโดยใช้กิจกรรม การเรียนการสอนแบบโครงงานเรื่องการตัดเย็บผ้าสบงขัณฑ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พระยศ ยาวรัก
 
 
การพัฒนาทักษะการทำขนมอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยกิจกรรมโครงงาน / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ยุวดี คุณสม
 
 
การพัฒนาทักษะการปลูกพืชผัก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยกิจกรรมโครงงาน / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ทิปพเนตร ศรีนา
 
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการเพาะเห็ดนางฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ธีรเดช จันทคัต
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พระมหาสายันต์ ชำนิวัตร
 
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษา / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พิบูลย์ เลิศมงคล
 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือ ข่ายเรื่องเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุภาณี คงกระโทก

 
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องการ ใช้โปรแกรมประมวลผลคำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นุจรินทร์ นาชัยเวียง
 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จำรัส ภูระบัตร
 
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องอิน เทอร์เน็ตเบื้องต้นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รัศมี อินทร์ยก
 
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์วิชาการงาน อาชีพและเทคโนโลยีเรื่องระบบ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นรินทร์ พันธุ์ครู
 
 
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายเรื่อง เครือข่ายอินเทอร์เน็ตกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รัตน์สุดา สิงหันต์
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครง งานเรื่องการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ (กระดาษ) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เยาวลักษณ์ วงศ์จอม
 
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยโครง งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการทำผ้ามัดย้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชไมพร ภู่น้อย
 
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น ทักษะการจัดการเรื่องการแกะสลักผักและผลไม้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อุไรวรรณ ทนุพันธ์
 
 
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครง งาน เรื่องการประดิษฐ์โปงลางของที่ระลึก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชำนาญ เครือวรรณ
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครง งาน เรื่องผลิตภัณฑ์สัญลักษณ์ไดโนเสาร์จากเรซิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วิทยา ศรีชาติ
 
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครง งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องงานปูน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ปรัชญา ดงงาม
 
 
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครง งานเรื่องการประกอบอาหารพื้นบ้านกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชายยะวุฒิ สุดชารี
 
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเรื่องคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศโดยใช้สื่อซีดีรอม สสวท. ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พิสิษฐ์ วัฒนาไชย
 
 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชา ง 442 เรื่อง การใช้งานโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พิเชษฐ พิศวง
 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบโครงงานเรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จากใบไม้ วิชางานประดิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นฤมล รำจวน
 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องเกษตรกรรมพึ่งตนเองโดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ทองสวน โสดาภักดิ์
 
 
การพัฒนาแผนการเรียนรู้กลุ่มการงาน อาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยโครงงาน / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พรพิศ โมหา
 
 
การพัฒนาแผนการเรียนรู้โดยโครงงาน เรื่องอาหารพื้นบ้านกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วิบูล ทองเขื้อ
 
 
การพัฒนาแผนการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ เรียนรู้แบบโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่อง สมุนไพรในท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อารีวรรณ ศิลารัตน์
 
 
 
การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการขยายพันธุ์พืชในท้อง ถิ่นโดยไม่อาศัยเพศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รุ่งรพี สัจจสมภาร
 
 
การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบซิปปาเรื่อง การรีไซเคิลวัสดุเพื่อประดิฐ์เครื่องใช้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วิราณี พิกุลทอง
 
 
การพัฒนาแผนการเรียนรู้เรื่องการผลิต และการใช้ปุ๋ยจุลินทรีย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับ นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 / วิทยานิพนธ์ ของ นิภาพร ปรุงนา
 
 
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการทอผ้าไหมมัดหมี่สุรินทร์ ช่วงชั้นที่ 3 / วิทยานิพนธ์ ของ อัมพร สร้อยจิตร
 
 
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นกลุ่มสาระการ เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้ยางพาราสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / วิทยานิพนธ์ ของ นันทวัน มณีวงศ์
 
 
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องอาหารพื้นบ้านบุรีรัมย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุภะรัตน์ ทรัพย์เวชการกิจ
 
 
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการ เกษตรแบบพอเพียงตามแนวทฤษฎีใหม่โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 / วิทยานิพนธ์ ของ สมพงษ์ บุญญะ
 
 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่องการทำ ผ้าบาติกจากผ้าไหมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / วิทยานิพนธ์ ของ ศิริรัตน์ ประสีระเตสัง

 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับผลิตภัณฑ์จากต้นแขมโดยใช้กิจกรรมแบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / วิทยานิพนธ์ ของ ประสาท วรรณพัฒน์
 
 
ผลการเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพและ เทคโนโลยีด้วยบทเรียนบนเครือข่ายที่มีต่อการเปลียนแปลงบุคลิกภาพของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / วิทยานิพนธ์ ของ สมปรารถนา เพื่อนรัมย์


ผลการเรียนจากโปรแกรมบทเรียนกลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พีระพันธ์ เพชรสุวรรณ
 
 
ผลของการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / วิทยานิพนธ์ ของ อนงค์นาฏ บุญเพิ่ม
 
ผลของการเรียนโดยบทเรียนบนเครือข่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 3 / วิทยานิพนธ์ ของ วรลักษณ์ เวโน
 
 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ กระบวนการเรื่องการประดิษฐ์ ดอกไม้จากแป้งข้าวเหนียวกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อุรพงษ์ โงชาฤทธิ์
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องการ ปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการเรียนบนเครือข่ายกับการเรียนตามปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ ภัทรานี ฉายถวิล
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องงาน ช่างไฟฟ้าในบ้าน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการเรียนบนเครือข่ายกับการเรียนตามปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ เสรี ทรัพย์เกิด
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์กับการเรียนตามปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ สุรกิจ ภูงามทอง
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความ คิดวิจารณญาณเรื่องการขยายพันธุ์พืชกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการเรียนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์กับการเรียนตามคู่มือครู / วิทยานิพนธ์ ของ วีรชัย มาตรหลุบเลา
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความ คิดสร้างสรรค์เรื่องงานประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์กับการเรียนตามคู่มือครู / วิทยานิพนธ์ ของ เสาวลักษณ์ กอผจญ
 

การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้สาระการ เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการสร้างเว็บเพจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือ ข่ายแบบฝึกอบรม (WBT) กับการเรียนแบบโครงงานตามคู่มือครู / วิทยานิพนธ์ ของ จักรกฤษณ์ ถินคำเชิด
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการเรียนจากวีดิทัศน์แบบปฏิสัมพันธ์กับการสอนแบบปกติ เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี / วิทยานิพนธ์ ของ นรินทร์ สุ่มมาตร์
 
 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องการทำน้ำเพื่อสุขภาพจากสมุนไพร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จันทร์จรัส แก่งอินทร์
 
การพัฒนาชุดการสอนเรื่องเห็ดหูหนู ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สังวาลย์ เรืองกลาง


การพัฒนาทักษะกระบวนการ เรื่อง การออกแบบลายผ้าขิด โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อนงค์ ศรีรับขวา
 
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องงานประดิษฐ์ใบตองสำหรับนักเรียน ช่วงชั้นที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ศรินญา วรรณภักดิ์
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องการ วิเคราะห์และบันทึกรายการค้าใน สมุดรายวันทั่วไป วิชางานบัญชีกิจการบริการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กรวรรณ ตากิ่มนอก
 

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครง งาน เรื่อง การถนอมอาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วนิดา ฆารไสว
 
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครง งาน เรื่องการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นบ้าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ปรีชา นามรักษ์
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ บูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการปลูกไม้ดอกไม้ประดับในภาชนะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุกันยามาศ มาประจง
 
 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นทักษะกระบวนการ เรื่อง การถนอมอาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุดารัตน์ สุขสวัสดิ์
 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบโครงงาน ตามหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การผลิตปุ๋ยชีวภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วนิดา ศรีชนะ
 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการทำปลาร้า 4 รส กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เพียรศรี จันทรบุตร
 
 
การพัฒนาแผนการเรียนรู้กลุ่มสาระการ งานอาชีพและเทคโนโลยี แบบโครงงานเรื่องการปลูกพืชผักสวนครัวที่มีผล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ มานิตย์ วงศ์น้ำคำ

 การพัฒนาแผนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ กระบวนการเรื่องการทอผ้าฝ้ายกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศมาภรณ์ พันชะโก

 
 
การพัฒนาแผนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ กระบวนการเรื่องการทำไม้กวาดจากใยตาล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ยุพดี พาชัย
การพัฒนาแผนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ กระบวนการเรื่องการทำอาหารจากเห็ดเป๋าฮื้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ บุญธรรม รามศิริ
 
 
การพัฒนาแผนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ กระบวนการเรื่องการประดับผ้าในพิธีกรรมต่าง ๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนโรงเรียนพระ ปริยัติธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พระบุญธรรม เหลาภา
 
 
การพัฒนาแผนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ กระบวนการเรื่องการเลี้ยงเป็ด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ บุญเกื้อ สารพันธ์
 
การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง ไม้ดอก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ธีระพงศ์ ศรีคำ
 

การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบโครง งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จาก ใบตองแห้ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศิริรัตน์ ฆ้องโนนสูง
 
 
การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบโครง งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการเพาะเห็ด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จิตรลดา ดู่ป้อม
 
 
การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องขนมไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อุไรวรรณ พนาลี

 การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ปัทมาพร ยะวร

 
 
การพัฒนาแผนประกอบสื่อการเรียนรู้ เรื่องการขยายพันธุ์พืชกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เฉลิม จักรชุม
 

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นกลุ่มสาระการ เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การทำขนมจีน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / วิทยานิพนธ์ ของ สราวุฒิ จันทรสมบัติ
 
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นกลุ่มสาระการ เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการทอเสื่อกก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / วิทยานิพนธ์ ของ อดิศร ปรีกุล
 
 
ผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย ปฏิสัมพันธ์ ตามกระบวนการซิปปา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / วิทยานิพนธ์ ของ ธีระพร ภาคมฤกษ์
ขอบคุณที่มา https://sites.google.com/site/prapasara/a5-1
  1. ไหนบอกว่าดูงานวิจัยทั้งหมดด้วย Adobe Acrobat Reader แล้วไม่เหนดูได้เลย

  2. ขอบคุณ..ครูที่นำวิจัยต่างๆ มาเผยแพร่ ทำให้ผู้สนใจสมามารถดูเป็นแนวทางได้ ขอบคุณนะคะ

  3. ขอบคุณมากค่ะ ได้ความรู้เพิ่มเติม เพื่อนำไปต่อยอด การทำ IS ค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: